Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Đồ vật 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái đặt úp lên đầu đồng thời tay phải hơi chúm đưa ra trước trán rồi kéo tay phải xuống một chút.