Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006


Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay khép, các đầu ngón tay chạm nhau taọ dạng như nhà.Sau đó tay trái ngửa, tay phải nắm, , đặt tay phải lên lòng bàn tay trái rồi đưa tay phải lên miệng đồng thời ngón cái và ngón trỏ chạm vào nhau.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác