Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Đồ vật 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm đặt hai bên hông đầu (lòng bàn tay hướng ra sau).