Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Thực Vật 2006


Cách làm ký hiệu

Các ngón tay chúm lại đưa ra trước.