Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Vị trí - Nơi chốn 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải đánh chữ cái X , đưa từ trái qua phải. Sau đó hai tay nắm, chập hai nắm tay vào nhau.