Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Đồ vật 2006


Cách làm ký hiệu

Tay trái đưa ra lập tức tay phải chúm đặt vào lòng bàn tay trái rồi tay trái nắm tay phải vuốt ra, sau đó hoán đổi tay thực hiện như động tác trước (ba lần)

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác