Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Tính cách - Tính chất 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải nắm úp , chỉa ngón cái ra rồi đẩy chúi ngón cái xuống đồng thời mặt nghiêng sang trái.