Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Tin học 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải xoè đưa gần tai phải rồi đưa ra ngang vai

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác