Toàn Quốc Số đếm 2006


Cách làm ký hiệu

Giơ ba ngón tay lên (ngón trỏ, giữa và áp út)