Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Con vật 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải úp lên bàn tay trái. Chỉa 2 ngón cái ra rồi cử động hai ngón cái.