Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Tin học 2006


Cách làm ký hiệu

Tay trái ngửa, tay phải làm động tác bấm trên tay trái

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác