Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Nghề may - Đan 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái khép ngửa, đặt tay trước tầm bụng, tay phải nắm đặt hờ trên lòng bàn tay trái rồi đẩy nắm tay phải qua lại trên lòng bàn tay trái.