Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm bắt tay trái, nhúng hai cái, miệng cười diễn cảm.