Hải Phòng Hành động Lễ hội 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái khép, hơi khum, úp ngang tầm ngực, bàn tay phải nắm, chỉa ngón trỏ chống dưới lòng bàn tay trái.