Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải úp lên bắp tay trái rồi vuốt từ đó xuống đến cổ tay trái, sau đó đập úp bàn tay phải vào cánh tay trái.