Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Vị trí - Nơi chốn 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm, chỉa hai ngón trỏ lên, hai ngón trỏ bắt chéo nhau đặt tay chếch về bên trái rồi đưa từ trái sang phải ấn ba nhịp.