Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Giáo Dục 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải chụm đặt chạm lên giữa trán sau đó nắm lại, chỉa ngón cái lên đưa tay ra trước.