Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Đồ vật 2006


Cách làm ký hiệu

Đưa ngón cái tay phải luồn dưới mái tóc phía trước, ngón trỏ kẹp trên mái tóc (ba ngón kia nắm)