Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Giáo Dục Tính cách - Tính chất 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải để kí hiệu chữ K đưa ra đưa vô hai lần.