Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Lễ hội 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay đánh hai chữ cái M, sáu đầu ngón chạm nhau, đặt tay giữa ngực rồi xá xuống hai lần.