Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Quân sự 2006


Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay chụm lại để sát nhau rồi xoè sang hai bên lòng bàn tay hướng ra ngoài.