Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Đồ vật 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay khép, lòng bàn tay khum, tay trái úp trên đầu, tay phải úp trước trán.