Tài liệu tham khảo

Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu
Thành Phố Hồ Chí Minh Từ thông dụng 2017


Tiếng anh: purpose

Cách làm ký hiệu

Chưa có thông tin
Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác