Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Giao Thông 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay khép, đưa ra trước hai bên tầm ngực, hai lòng bàn tay hướng vào nhau (với một khoảng cách vừa phải), rồi cùng đẩy 2 tay thẳng ra trước. Sau đó tay phải đánh số 3.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác