Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Hành động Quân sự 2006


Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay khép đưa ra trước chặt chéo nhau ở cổ tay.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác