Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Hành động Quân sự 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm chỉa thẳng ngón trỏ lên, đặt bên ngực trái rồi đánh mạnh qua bên phải.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác