Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006


Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay khép ngửa dang hai bên nâng nhẹ lên.