Tài liệu tham khảo

Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu
Thành Phố Hồ Chí Minh Hành động 2017


Tiếng anh: backbite

Cách làm ký hiệu

Chưa có thông tin