Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải khép hơi khum, đưa lên đặt ngay sống mũi, lòng bàn tay úp, rồi nhích nhẹ bàn tay đưa qua đưa lại hai lần. (Mặt nhăn diễn cảm)

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác