Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Tính cách - Tính chất 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm lại, chỉa hai ngón trỏ lên quệt nhẹ vài lần vào hai má.