Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Giao Thông 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay xòe, hai lòng bàn tay hướng vào nhau, hai tay có khoảng rồi xoay vòng hai tay so le nhau.