Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Giao Thông 2006


Cách làm ký hiệu

Tay trái nắm, úp cánh tay trái trước tầm ngực, tay phải nắm đánh ra sau lưng, khi tay phải đánh thì tay trái giựt vào người (thực hiện động tác hai lần).

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác