Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Quân sự 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay xòe, lòng bàn tay hướng vào nhau hai tay có một khoảng chách nhỏ rồi xoay hai tay so le nhau. Sau đó tay trái khép úp, tay phải nắm, chỉa ngón trỏ ra trước, đặt tay phải lên mu bàn tay trái rồi đẩy tới trước.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác