Học tiếng Anh Lớp 6 - Unit 04

  Quay Lại


8 bài học được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 1 đến 8
Bài 01: Đặt câu hỏi với OR.

Học tiếng Anh Lớp 6
2020

Xem Video
Bài 02: Số thứ tự - Ordinal numbers.

Học tiếng Anh Lớp 6
2020

Xem Video
Bài 03: Thì hiện tại đơn cùa động từ HAVE.

Học tiếng Anh Lớp 6
2020

Xem Video
Bài 04: Hỏi và trả lời về địa điểm, nơi chốn.

Học tiếng Anh Lớp 6
2020

Xem Video
Bài 05: Hỏi và trả lời về trường lớp.

Học tiếng Anh Lớp 6
2020

Xem Video
Bài 06: Hỏi và trả lời về số lượng và số tầng.

Học tiếng Anh Lớp 6
2020

Xem Video
Bài 07: Cách dùng thì hiện tại đơn.

Học tiếng Anh Lớp 6
2020

Xem Video
Bài 08: Hỏi & trả lời về thời gian.

Học tiếng Anh Lớp 6
2020

Xem Video


8 bài học được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 1 đến 8

Nhà Tài Trợ