Khác

Ngôn Ngữ Ký Hiệu theo chủ đề639 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 9 đến 16 - Xin hãy kéo xuống dưới để chuyển trang


bản quyền

Hà Nội Khác
2006

Tay trái khép đưa ra trước, tay phải nắm tay trái, vuốt ra trước. Tay phải nắm, chỉa ngón cái lên, đặt bên ngực trái rồi đẩy lên hai lần.


Xem Video
bản sao (chỉ người)

Toàn Quốc Khác
2021

Xem Video


639 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 9 đến 16

Nhà Tài Trợ