Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Quân sự Tính cách - Tính chất 2006


Cách làm ký hiệu

Ngón trỏ tay phải chỉ vòng quanh khuôn mặt. Sau đó tay phải nắm lại, đặt gần khoé miệng phải, quay ½ vòng làm hai lần, nét mặt biểu cảm.