Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Toàn Quốc Số đếm 2006


Từ đồng nghĩa: Bảy chục

Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ thẳng đứng, chỉa ngón cái hương qua trái, đưa tay ra trước , rồi cụp hai ngón tay đó một cái.
Advertisement


Advertisement