Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Ẩm thực - Món ăn 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải khép đưa lên trước miệng rồi hất nhẹ vào miệng một cái.