Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Tính cách - Tính chất 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải nắm, ngón cái hướng lên trên, đặt lên giữa ngực rồi xoa hai vòng trên ngực đồng thời nét mặt diễn cảm buồn.