Tài liệu tham khảo

VSDIC
Thành Phố Hồ Chí Minh Chữ cái 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ và ngón giữa lên, hai ngón hở ra và hơi so le nhau.