Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Giáo Dục 2006


Cách làm ký hiệu

Đầu hai ngón cái và đầu hai ngón trỏ chạm nhau, đặt tay trước tầm mặt rồi kéo hai tay ra tạo dạng hìng vuông nhỏ, kết thúc động tác ngón cái và ngón trỏ chạm nhau.