Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Giáo Dục 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải chúm, đặt chúm tay lên giữa trán. Sau đó hai tay nắm, chỉa hai ngón trỏ ra, ngón trỏ phải đặt lên ngón trỏ trái rồi vuốt ngón trỏ phải ra ngoài hai lần.