Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Giáo Dục 2006


Cách làm ký hiệu

Dùng bàn tay phải đánh 2 chữ cái H và K.