Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Giáo Dục 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải úp trước tầm ngực rồi nhấn xuống một cái, kéo đưa sang phải nhấn rồi xuống môt cái.