Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Thời Gian 2006


Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay khép, ngửa, đưa ra trước tầm ngực, rồi kéo hạ xuống một chút.