Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Hành động Lễ hội 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm, đưa chếch về bên trái rồi kéo vào người.Sau đó tay phải đánh chữ cái C và O.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác