Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Hành động Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải che miệng rồi hắt hơi cụ thể.