Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải đập mạnh lên mu bàn tay trái.