Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Tính cách - Tính chất 2006


Cách làm ký hiệu

Tay trái gập khuỷu úp ngang trước tầm bụng, tay phải úp bên ngoài bàn tay trái có khoảng cách độ 30 cm rồi kéo bàn tay phải ra xa hơn chếch về bên phải.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác