Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Tin học 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa ngón cái hướng lên đưa tay ra trước rồi ấn ngón cái một cái. Sau đó tay phải chúm, đặt ngửa tay ra trước, rồi đẩy tay lên đồng thời các ngón tay xoè ra.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác